Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden VFDb.be

Laatst bijgewerkt: 21 april 2021

Deze Gebruiksvoorwaarden, Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten, daarin begrepen de content, en alle andere toepassingen, materialen en tools die worden aangeboden op VFDB.be.

1. Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Content: alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, logo’s, namen en andere inhoud die we voor jou beschikbaar maken, al dan niet interactief (vb. voting, games, …). Onze content kan ook soms content bevatten die eigendom en onder controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.
 • VFDb.be: de Belgische onderneming, met maatschappelijke zetel te Gentweg 1, 9930 Lievegem, ondernemingsnummer BE0829698804
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten waar jij gebruik van maakt of waarmee jij in contact komt.

2. Toepassing
Door het gebruik van onze diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via onze diensten is onderworpen aan ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

Wij raden je daarom aan deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van onze diensten verderzet.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en cookiebeleid in acht te nemen.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. VFDb.be is niet verantwoordelijk voor deze externe websites.

3. Toegang tot en gebruik van de diensten
3.1. Onze diensten
VFDb.be biedt diensten aan van entertainment en informatie waarbij we op een al dan niet gepersonaliseerde manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te informeren of meer betrokkenheid bij jou te creëren.

Het onderhoud en de ontwikkeling van de diensten van VFDb.be kan ervoor zorgen dat de diensten gedurende een periode beperkt of onderbroken worden, zonder dat VFDb.be daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. VFDb.be verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik, zoals maar niet beperkt tot reverse engineeren, decompileren, uit elkaar halen, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken van de diensten is verboden.

Profilering en personalisatie maken deel uit van onze diensten. Voor meer informatie over profilering door VFDb.be en de gevolgen die dit voor jou kan hebben, lees ons privacybeleid en cookiebeleid.

3.2. VFDb.be-account
Voor sommige diensten zal je een VFDb.be-account moeten aanmaken. Daarbij zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mail adres, wachtwoord, naam en geboortedatum. Je garandeert dat je de gegevens die je voor je VFDb.be-account doorgeeft, zal bijhouden en up-to-date houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het privacybeleid en het cookiebeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Voor de VFDb.be-account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden gesteld.

3.3. Verboden gebruik van onze diensten
Onze diensten zijn bestemd om voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze diensten niet hinderen, en verbindt je ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps:
 • De diensten enkel gebruiken voor legale doeleinden
 • Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VFDb.be of van de auteurs, in de ruime zin, die auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden
 • Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere gebruikers van onze diensten
 • Geen spam, kettingbrieven of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze diensten
 • Geen virussen of andere malware verspreiden
 • Geen adblockers gebruiken of installeren, die tot gevolg hebben dat op enige wijze reclame-uitingen of content geweerd worden op onze websites of apps. Je gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden
 • De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen
 • Geen middelen gebruiken voor het doorzoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is)
 • Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder
 • Geen valse identiteit aannemen met de bedoeling of die tot gevolg hebben het misleiding van derden
Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om je de toegang tot onze website te weigeren.

3.4. Handelingsbekwaamheid
Door het gebruik van onze diensten verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen of –indien minderjarig- dat je voorafgaande geldige toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

VFDb.be let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. VFDb.be moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om de privacyverklaring van VFDb.be samen met hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers aandachtig te lezen alvorens een VFDb.be-account aan te maken.

VFDb.be kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de diensten gebruikt zouden worden zonder voormeld toezicht en toestemming.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Onze diensten zijn beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van VFDb.be of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VFDb.be niet toegestaan.

Als VFDb.be je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de diensten te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan VFDb.be de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van je bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld voor websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt VFDb.be geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart VFDb.be tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. VFDb.be is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze diensten te verwijderen.

5. Aanbrengen van links naar websites
Linken of verwijzen naar of delen van onze content en/of pagina’s van onze diensten is in beginsel toegestaan, maar kan uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Bovendien dienen deze handelingen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de de pagina van de diensten waarbinnen VFDb.be de content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Algemeen
De content van VFDb.be is het resultaat van nauwgezet onderzoek, analyse en journalistiek. VFDb.be streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de content toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan VFDb.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde content. VFDb.be is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

VFDb.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, al dan niet aangekondigde onderbrekingen of fouten in of overbelasting van het netwerk. Wij raden je aan om steeds de nodige anti-virus- en andere veiligheidssoftware te installeren en te updaten op je toestellen. VFDb.be behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van de diensten te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud, onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door VFDb.be worden gepubliceerd maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. VFDb.be beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en de privacyverklaring van VFDb.be zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

VFDb.be is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. VFDb.be is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. VFDb.be kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien VFDb.be dit aangewezen acht of wanneer VFDb.be daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan VFDb.be aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van VFDb.be.

Onze diensten worden aangeboden als een service zoals ze zijn, zonder enige vorm van garantie, noch impliciet noch expliciet. VFDb.be wijst alle garanties van de hand waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid van de diensten.

VFDb.be zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot de diensten, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. VFDb.be bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de diensten te leveren. VFDb.be garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de diensten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) de overbelasting van het netwerk, waardoor de diensten tijdelijk niet (volledig) beschikbaar zijn. Je dient er ook rekening mee te houden dat indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken, storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de diensten of onderdelen ervan kunnen belemmeren. Het onderhoud en de ontwikkeling van de diensten kan VFDb.be ertoe verplichten de diensten gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat VFDb.be daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. VFDb.be verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

6.2. Links naar andere websites
Onze diensten bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat VFDb.be deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft VFDb.be enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. VFDb.be kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

7. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online bijdragen
Deze regels zijn van toepassing telkens wanneer je op de content van onze diensten reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze diensten. Dit is bijvoorbeeld in een chatgroep. De voornaam en familienaam die je opgeeft stemmen overeen met de werkelijkheid. Je verklaart je ermee akkoord dat je naam en voornaam worden weergegeven onder je reactie. Je e-mailadres maken wij niet bekend. Je mag de persoonsgegevens van andere bezoekers van de dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je geeft aan VFDb.be toestemming om de informatie die je online zet op onze diensten te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorg je voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. Je vrijwaart VFDb.be voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Indien je meent dat bepaalde informatie op onze diensten een inbreuk vormt op de wet kan je dit melden aan ons. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die je uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

Je bent verantwoordelijk voor de informatie die je online zet. Dit geldt zowel voor teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten.

De publicatie van je reactie impliceert niet dat VFDb.be die mening ook deelt of ondersteunt. Reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden, en zullen zonder kennisgeving worden verwijderd. VFDb.be kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan je registratie en/of je de toegang tot een chatgroep ontzeggen indien je deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.
 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie
 • Reacties die een vorm van reclame uitmaken
 • Inbreuken op intellectuele rechten van VFDb.be of anderen
 • Hacken of poging tot hacken van onze websites; bestanden met virussen of technische gebreken plaatsen
 • Spamming
 • Reacties die een bedreiging inhouden
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen
 • Reacties die een monopolisering van een chatgroep of ander communicatiekanaal uitmaken
Nog enkele praktische tips:
 • Maak je reacties niet te lang. Wij kunnen je reactie steeds inkorten.
 • Vermijd nietszeggende reacties die geen mening verwoorden, daar heeft niemand iets aan.
 • Reacties in hoofdletters of in een vreemde taal kunnen we evenmin plaatsen.
8. Kan ik mijn VFDb.be-account beëindigen?
Als je jouw VFDb.be-account wil beëindigen, kan je ons een mail sturen met je verzoek tot beëindiging. We zullen zo snel mogelijk een technische aanpassing doorvoeren die toelaat dat je zelf je account kan beëindigen.

9. Niet-naleven van de Gebruiksvoorwaarden
VFDb.be kan beslissen om je VFDb.be-account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.

De gegevens van je VFDb.be kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als VFDb.be dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

10. Divers
Wij kunnen de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. VFDb.be heeft het recht om niet alleen de technische kenmerken, maar ook de modaliteiten van de diensten te wijzigen. Zo’n wijziging wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging. In geen geval is VFDb.be op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd.

Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of het cookiebeleid, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor de wijziging.

Nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval een of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot de diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

11. Contactgegevens VFDb.be
VFDb.be,
met maatschappelijke zetel te Gentweg 1 9930 Lievegem,
ondernemingsnummer BE0829698804,
tel.: +32 93 367 117,
email: info@vfdb.be

© 2020-2023 VFDb.be
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Welke cookies gebruiken we en waarom?
We gebruiken cookies op vfdb.be. Sommige zijn noodzakelijk voor een optimale gebruikerservaring, andere leren ons hoe anonieme bezoekers de website gebruiken. Ten slotte zijn er marketing cookies om advertenties via Facebook en Google relevant te houden en om inhoud uit social media te tonen. De gemeten gegevens worden altijd anoniem verwerkt en nooit doorgegeven aan derden.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring (stap 1/5)

Noodzakelijke cookies
Deze functionele cookies garanderen je een optimale surfervaring. Zonder deze cookies zou onze site niet goed werken.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Analytische cookies (stap 2/5)
De analytische cookies laten ons toe om het surfgedrag van grote groepen (anonieme) bezoekers beter te begrijpen. Op basis hiervan maken we de informatie op onze website efficiënter en toegankelijker.
Belangrijk: we gebruiken de cookies van Google Analytics maar delen geen gegevens met Google!
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Advertentiecookies (stap 3/5)
Deze cookies zorgen ervoor dat advertenties voor jou geoptimaliseerd worden op basis van je surfgedrag. Als je deze cookies niet aanvaardt, krijg je nog steeds advertenties te zien. Alleen zullen deze niet aangepast zijn aan jouw surfgedrag.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Cookies voor marketing (stap 4/5)
Cookies van YouTube, Instagram en Facebook zijn noodzakelijk om inhoud (zoals filmpjes) van deze social media te bekijken.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Je cookies wijzigen? (stap 5/5)
Dat kan op elk moment. Klik onderaan op "Cookie instellingen" en pas je instellingen zo aan.
Toegevoegd aan uw favorieten!
Mijn favorieten
Toegevoegd aan uw kijklijst!
Mijn kijklijst